Sherry Short Stem Glass

$0.99

1.5oz (44ml) Short Stem Sherry Glass