Sherry Short Stem Glass

$0.88

1.5oz (44ml) Short Stem Sherry Glass